Sie sind hier

De Wahlprogramm 2017 - Programme électoral 2017

Gemengewahlen 2017

Léif Matbierger,

Virun e puer Wochen hu mir Iech de Bilan vun onser politischer Arbecht an der Stadt Lëtzebuerg virgestallt.

Mir sinn houfreg op dat, wat am Interessi vum Zesummeliewen vun alle Generatiounen an der Stad geleescht ginn ass.

Mir hun Verännerungen mat Iech an de Quartieren duerchdiskutéiert a konnten dofir mat de Bierger zu enger Stad ginn, déi am internationale Vergleich immens gudd ofschneit, wat d’Liewensqualitéit, d’Sëcherheet, d’Propretéit an de sozialen Zesummenhalt betrëfft.

A mir si frou, Iech elo onse Programm fir di nächst sechs Joer ze präsentéiren, fir dee mir schon d’Virarbecht an de Jore virdru gesat hun.

Mir wëllen eng Stadentwëcklung, déi op onsem neie Bebauungsplang baséiert, an deher onse Patrimoine architectural protégéiert gëtt, onse Stadkär als kommerziellen kulturellen Zentrum gefestegt gëtt, an ons Wunnquartieren attraktiv sinn.

Mir setzen ons fir eng gudd Kannerbetreiung, fir e Wunnengsbau, deen de Leit hieren Besoien entsprëcht, fir eng Sozialpolitik mat Härz, a fir eng performant Mobilitéitspolitik an.

Ons Stad besteet zu 50% aus Grëngflächen, déi mir mat Léift erhaalen an ausbauen, fir dass et nach méi flott gëtt, hei an der Stad ze wunnen.

Dat alles wëlle mir am Gespreich an am Kontakt mat Iech ëmsetzen, an dofir wiere mir ganz frou, wann Dir ons den 8. Oktober gëngt ärt Vertraue schenken.

Lydie Polfer


Chers Concitoyens,

Il y a quelques semaines, nous vous avons présenté le bilan de notre travail politique réalisé dans la Ville de Luxembourg.

Nous sommes fiers de ce qui a été accompli dans l’intérêt du « vivre-ensemble » de toutes les générations en Ville. Avec vous, nous avons discuté dans nos quartiers les améliorations à apporter pour être une Ville exemplaire. Dans les comparaisons internationales, Luxembourg s’est affirmé par sa qualité de vie, la sécurité, la propreté et la cohésion sociale.

Nous sommes heureux de vous présenter maintenant notre programme pour les six années à venir, qui repose sur les prémisses que nous avons posées ces dernières années. Le développement de la Ville de Luxembourg sera basé sur notre nouveau Plan d’aménagement général. En effet, ce dernier protège notre patrimoine architectural, consolide l’ancrage commercial et culturel du coeur de la Ville, et favorise des quartiers résidentiels attrayants.

Nous nous engageons pour des structures d’accueil de qualité pour les enfants, pour une politique du logement qui corresponde aux besoins des habitants, pour une politique sociale prévoyante et pour une politique de mobilité performante.

Les espaces verts représentent 50% du territoire de la Ville  de Luxembourg. Nous les préservons et les aménageons avec soin pour que ce soit encore plus agréable d’habiter en ville.

Nous voulons accomplir tout cela en dialogue avec vous ! Nous serions très heureux si vous nous accordiez votre confiance le 8 octobre prochain.

Lydie Polfer

AnhangGröße
PDF icon wahlprogramm_dp_stad.pdf2.9 MB